Farvel 2021, velkommen 2022

Enda et år med pandemi er over. Samfunnet har vært igjennom optimistiske framskrivinger og ditto tilbakeslag med nedstengninger, restriksjoner og vanskelige kår for kunst og kulturbransjen; inntektstap, avlyste utstillinger, stengte museer og gallerier, karantene og isolasjon.

Det er derfor med en viss glede, tross alt, vi kan slå fast at de siste to årenes reguleringer ikke i særlig grad har grepet inn i virksomheten ved NKD. Godt hjulpet av vår naturlige ”isolasjon” i den vesle fjordbygda Dale i Sunnfjord har vi kunnet gjennomføre året etter oppsatt timeplan.

Helt uberørt har vi selvsagt ikke vært av de siste månedenes globale foranstaltninger og forsiktighetsregler. Særlig merkbart har det vært i forhold til hvem vi har kunnet invitere til vårt ettertraktede residens. Med erfaringene fra 2020 var det en riktig beslutning å kun invitere kunstnere med bopel i Norge i årets første måneder. Fra og med juni har vi imidlertid gjennomført et program med en normalblanding av nasjonale og internasjonale kunstnere. Foruten kunstnere bosatt i Norge har vi hatt kunstnere fra Østerrike, Italia, Sverige, Danmark og Uruguay.

Vår nye webside har vært i bruk siden tidlig desember. Den store jobben med å bygge opp det historiske arkivet er en pågående prosess som vi tar sikte på å sluttføre i 2022.

Samarbeidet med Kunsthuset Kabuso, som ble påbegynt i 2020, ble vist i utstillingen ”Styrlause prosessar”. Vi kunne åpne etter planen i juni med nye arbeider av Ingri Haraldsen, Cecilia Jonsson, Tora Døskeland, Leander Djønne og Pierre Lionel Matte.

Deler av bygningsmassen ved senteret begynner etter mer enn 20 års drift å vise tegn til slitasje. Det fortløpende vedlikeholdet av vår teknikertrollmann Svein Ove Løseth har allikevel forhindret de helt store utfordringene. Årets mest merkbare prosjekt var nye gulvflater i ateliéene, for lettere vedlikehold og et lysere og mer nøytralt arbeidsrom.

Vårt utmerkede styre har, via internettets mirakler, kunnet utøve sitt mandat på trygt vis. Det er også gledelig at de av medlemmene som i 2021 var på utskifting takket ja til gjenoppnevning for en ny periode. Staben takker for godt samarbeid og god styring.

I den daglige driften takket Lilian Samdal av etter 7 som koordinator for NKD, og Fernanda Chieco fra Brasil har siden juli vært vår nye koordinator. Vi takker Lillian for den gode innsatsen.

Ellers var det knyttet en viss spenning til at vi i 2021 sendte vår søknad om støtte til Kulturrådet og ikke lenger direkte til Kulturdepartementet. Det var derfor med skuffelse vi måtte konstatere at 2022 års budsjett ikke vil gi oss et større økonomisk spillerom enn de foregående årene.

NKD er en førstelinje aktør som står skulder ved skulder med kunstnerkorpset. Det er skuffende at de bevilgende myndigheter ikke ser betydningen av å styrke de økonomiske vilkårene for kunstnerisk produksjon. I et lite land som Norge der den kommersielle delen av kunstnerøkonomien er svak, er vi avhengig av gode offentlige støtteordninger for å opprettholde et høyt kunstnerisk nivå og et kunstnerisk mangfold.

Den største takken for 2021 skal gå til kunstnerne som har hatt opphold hos oss i året som gikk, og som bidro til et faglig interessant og inspirerende arbeidsår. Vi ser fram til 2022 med forventning og glede.

GODT NYTT ÅR